Služba osvobození v Praze – DELIVERANCE AT PRAGUE

Jon George Ministries přijíždí do České republiky. Setkat se s ním můžete v Kutné Hoře na adrese Trebišovská 611 (klub SAM – prostory Křesťanského Společenství KH), a to v termínech:
Jon George Ministries arrives in the Czech Republic.
You can meet him in Kutná Hora at Trebišovská 611 (SAM Club – premises of Christian Community KH) in terms of: 

Středa 28. 8. 2019, 18:30 – cca 21:00
Seminář Služba vysvobození
Osobní svědectví, sdílení zkušeností se službou osvobozování, diskuse a praktická služba pro zájemce.
Wednesday 28. 8. 2019,18:30-cca 21:00
Seminar Service of deliverance Personal testimony, sharing experience with the liberation service, discussion and practical service for candidates. 

Sobota 31.8.2019, 10:00 – 16:00
Služba vysvobození a uzdravení
Setkání za účelem modliteb za účastníky.
Na tuto událost se prosím zaregistrujte (níže na stránce).
Saturday 31.8.2019, 10:00 – 16:00 Service of deliverance and healing Meeting for prayer for participants. Please register for this event (below on the page). 

Jon George je pastor Revival Church v Bradentonu na Floridě. Zaměřuje se zejména na službu vysvobození a uzdravení, které jde s vysvobozením často ruku v ruce. Kromě služby v místě je zván na další místa po USA a pořádá vysvobozovací shromáždění a semináře. Během jeho služby byli lidé uzdraveni například z Aspergerova syndromu, schizofrenie, depresí, nádorů, hluchoty a jiných vážných nemocí. V důsledku vysvobození však zmizelo i mnoho obtíží, které si lidé s vlivem nečistých duchů vůbec nespojovali a bylo pro ně mnohdy překvapením, když se jejich situace radikálně změnila. Jsou to například hněv, nespavost, noční pomočování, schopnost chválit a prožívat do hloubky vztah s Bohem a v neposlední řadě i potíže ve vztazích a v manželství.

Jon George is pastor of Revival Church in Bradenton, Florida. It focuses in particular on the service of deliverance and healing, which often goes hand in hand with deliverance. In addition to on-site service, he is invited to other places in the US and organizes liberation gatherings and seminars. During his service, people were healed for example from Asperger’s syndrome, schizophrenia, depression, tumors, deafness and other serious diseases. As a result of the deliverance, however, many of the difficulties that people with the influence of unclean spirits did not associate at all disappeared, and it was often a surprise for them when their situation changed radically. These include anger, insomnia, bedwetting, the ability to praise and experience a deep relationship with God, and last but not least, difficulties in relationships and marriage. 

Jon sám byl zázračně vysvobozen ze závislosti na drogách a uzdraven ze žloutenky typu C. Krátce po svém obrácení prožil povolání ke službě ve věznicích, kde sloužil 7 let. Během té doby studoval na Empower Supernatural School of Ministry a Tampa Bay Bible College. Postupně ho Bůh vedl zejména ke službě osvobozování a uzdravování. Žije s manželkou Nikki a svými čtyřmi dětmi v Sarasotě na Floridě.
Jon himself was miraculously freed from drug addiction and recovered from C-type jaundice. Shortly after his conversion, he spent a seven-year career in prison. During that time he studied at the Empower Supernatural School of Ministry and the Tampa Bay Bible College. Gradually, God led him especially to the service of liberation and healing. He lives with his wife Nikki and his four children in Sarasota, Florida. 

V Evropě je tento služebník poprvé. Veřejná setkání, která se konají v Kutné Hoře, jsou určena jak pro lidi, kteří sami hledají uzdravení či vysvobození, tak pro ty, kteří sami v této službě slouží a hledají další posun.
In Europe, this servant is for the first time. The public meetings that take place in Kutná Hora are intended both for people who themselves seek recovery or liberation, and for those who themselves serve in the ministry and are looking for further progress. 

REGISTRATION IS REQUIRED.
Registrace je nutná

Click Here To Register
Klepnutím sem se zaregistrujte

Hourly Schedule

Středa 28. 8. 2019, Wednesday 8/28/19

18:30 - 21:00
Středa 28. 8. 2019, Wednesday 8/28/19

Sobota 31.8.2019, Saturday 8/31/19

10:00 - 16:00
Sobota 31.8.2019, Saturday 8/31/19

Date

Aug 28 2019 - Aug 31 2019

Cost

Free

More Info

REGISTER HERE

Location

klub SAM - prostory Křesťanského Společenství KH. SAM Club - premises of Christian Community KH
Trebišovská 611, Kutna Hora, Czechia
REGISTER HERE
X